Lubuski Teatr serwis informacyjny
Strona glowna
Dane teleadresowe
Administracja
STATUT
PRZETARGI
Og│oszenia o naborze na wolne stanowisko
PLAN POSTEPOWAN
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obs┼éugi
 • redakcja BIP
 • administracja stron─ů BIP
 • PRZETARGI

    Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Gˇrze

  Lubuski Teatr w Zielonej Górze

  og│asza

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  pn: „Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

  w ramach zadania 

  "Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze"”

   

  Zamówienie dotyczy projektu wspó│finansowanego ze Ârodków Unii Europejskiej

  Realizacja projektu w ramach: RPO Lubuskie 2020

  OÂ Priorytetowa 4 Žrodowisko i kultura

  Dzia│anie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  Poddzia│anie 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  - projekty realizowane poza formu│▒ ZIT

   

  Szczegó│owe informacje dotycz▒ce niniejszego postŕpowania dostŕpne s▒  w za│▒cznikach.

  Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) dostŕpna jest pod linkiem:
  http://teatr.zgora.pl/za%C5%82.1doSIWZ_Dokumentacja_projektowa.rar  

  Przedmiary dostŕpne s▒ pod linkiem:
  http://teatr.zgora.pl/zal.3doSIWZ_przedmiary.rar


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Og│oszenie o zamˇwieniu
  2. SIWZ z za│▒cznikami
  3. STWOiRB
  4. Odpowiedzi na pytania i wnioski 1
  5. Odpowiedzi na pytania i wnioski 2
  6. Odpowiedzi na pytania i wnioski 3
  7. Odpowiedzi na pytania i wnioski 4
  8. Odpowiedzi na pytania i wnioski 5
  9. Og│oszenie o zmianie og│oszenia i SIWZ
  10. Odpowiedzi na pytania i wnioski 6
  11. Oferta oraz za│▒czniki w wersji edytowalnej
  12. Otwarcie ofert
  13. Decyzja o uniewa┐nieniu postŕpowania
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2019-03-20
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2019-03-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Gˇrze

  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

  og│asza

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego

  w Zielonej Górze na dzia│kach o nr ewid. 198, 196/12, 201/4  obrŕb 18 

  przy ul. Aleja Niepodleg│oÂci 3/5 w Zielonej Górze w ramach zadania 

  "Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze"

   

  Zamówienie dotyczy projektu wspó│finansowanego ze Ârodków Unii Europejskiej

  Realizacja projektu w ramach: RPO Lubuskie 2020

  OÂ Priorytetowa 4 Žrodowisko i kultura

  Dzia│anie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  Poddzia│anie 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  - projekty realizowane poza formu│▒ ZIT

   

  Szczegó│owe informacje dotycz▒ce niniejszego postŕpowania dostŕpne s▒  w za│▒cznikach.

  Za│▒cznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) dostŕpny jest pod linkiem: http://teatr.zgora.pl/zal.1doSIWZ_Dokumentacja_projektowa.rar

  Za│▒cznik nr 3 do SIWZ – Przedmiary  dostŕpny jest pod linkiem: http://teatr.zgora.pl/zal.3doSIWZ_przedmiary.rar


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Og│oszenie o zamˇwieniu
  2. SIWZ
  3. za│. nr 2 do SIWZ - STWOiRB
  4. za│. nr 4 do SIWZ
  5. za│. nr 5 do SIWZ
  6. za│. nr 6 do SIWZ
  7. za│. nr 7 do SIWZ - Formularz OFERTA
  8. za│. nr 8 do SIWZ - wzˇr umowy
  9. Odpowiedzi na zapytania
  10. Odpowiedzi na zapytania
  11. Informacja o wniesieniu protestu
  12. Korekta zakresu odwo│ania
  13. Og│oszenie o zmianie og│oszenia
  14. Og│oszenie o zmianie SIWZ
  15. Odpowied╝ na odwo│anie
  16. Odpowiedzi na zapytania
  17. Za│acznik do odpowiedzi nr 14 - AR-02
  18. Za│acznik do odpowiedzi nr 23 - OPIS
  19. Odpowiedzi na zapytania
  20. Odpowiedzi na zapytania
  21. Og│oszenie o zmianie og│oszenia
  22. og│oszenie o zmianie SIWZ 2
  23. Odpowiedzi na zapytania
  24. Odpowiedzi na zapytania
  25. Otwarcie ofert
  26. Decyzja o uniewa┐nieniu postŕpowania
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2019-02-06
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2019-02-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    "Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Gˇrze"

  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

  og│asza

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego

  w Zielonej Górze na dzia│kach o nr ewid. 198, 196/12, 201/4  obrŕb 18 

  przy ul. Aleja Niepodleg│oÂci 3/5 w Zielonej Górze w ramach zadania 

  "Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze"

   

  Zamówienie dotyczy projektu wspó│finansowanego ze Ârodków Unii Europejskiej

  Realizacja projektu w ramach: RPO Lubuskie 2020

  OÂ Priorytetowa 4 Žrodowisko i kultura

  Dzia│anie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  Poddzia│anie 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  - projekty realizowane poza formu│▒ ZIT

   

  Szczegó│owe informacje dotycz▒ce niniejszego postŕpowania dostŕpne s▒  w za│▒cznikach.

  Za│▒cznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) dostŕpny jest pod linkiem: http://teatr.zgora.pl/zal.1doSIWZ_Dokumentacja_projektowa.rar

  Za│▒cznik nr 3 do SIWZ – Przedmiary  dostŕpny jest pod linkiem: http://teatr.zgora.pl/zal.3doSIWZ_przedmiary.rar


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Og│oszenie o zamˇwieniu
  2. SIWZ
  3. za│▒cznik nr 2 do SIWZ STWOiRB
  4. za│▒cznik nr 4 do SIWZ
  5. za│▒cznik nr 5 do SIWZ
  6. za│▒cznik nr 6 do SIWZ
  7. za│▒cznik nr 7 do SIWZ - Formularz oferta
  8. za│▒cznik nr 8 do SIWZ - wzˇr umowy
  9. Og│oszenie o zmianie og│oszenia
  10. Zmiana SIWZ
  11. Odpowiedz na zapytanie
  12. Odpowiedzi na zapytania
  13. Odpowiedzi na zapytania
  14. Zmiana SIWZ 30.01.2019
  15. za│▒cznik nr 8 do SIWZ po zmianie 30.01.2019 ujednolicony wzor umowy
  16. Odpowiedzi na zapytania
  17. Korekta do odpowiedzi z 1.02.2019
  18. Informacja o rozstrzygnieciu postepowania
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2019-01-18
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2019-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Informacja o podpisaniu umowy.

  Zamawiajacy, Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze,  informuje, i┐ na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogloszenia w dniu 21.12.2017 r. zostala zawarta Umowa leasingu operacyjnego nr: 17/031124 (UL) z PKO Leasing S.A. z siedziba w úodzi (93-281), Al. Marsza│ka Edwarda Smig│ego-Rydza 20 na leasing sprzŕtu naglosniajacego.
  Dostawca sprzetu: Polsound sp. z o.o., 05-092 úomianki, ul. Brukowa 29, NIP 526-030-71-75.
  WartoŠ zamówienia: 166 666,66 z│.

    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2018-02-19
    opracowa┼é Alicja Chojnacka dnia 2018-02-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Zapytanie cenowe-ofertowe na opracowanie Studium Wykonalnosci

  ZAPYTANIE CENOWE - OFERTOWE

  o wartosci nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci kwoty, o której mowa
  w art. 4 pkt 8 ustawy pzp na wykonanie us│ugi
  (postepowanie w ramach zasady konkurencyjnosci)

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, al. Niepodleglosci 3/5, 65-048 Zielona Góra
  zwraca sie z zapytaniem o przedstawienie oferty na:
  Swiadczenie us│ug w zakresie pomocy doradczej dla Zamawiajacego w przeprowadzaniu analiz rynku, a na ich podstawie badan popytu, przeprowadzenie analiz wykonalnosci i opracowanie Studium Wykonalnosci, wniosku o dofinansowanie wraz z zalacznikami dla nastepujacej inwestycji:
  Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na dzialkach o nr ewid. 198, 196/12 i 201/2 obreb nr 18 Zielona Góra
  w ramach projektu: „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - Dzia│anie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury zarzadzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17.

  Sczególowe informacje dotyczace niniejszego postepowania dostepne sa  w zalacznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Zapytanie cenowe-ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamowienia - zal. 1
  3. Formularz oferty - zal. 2
  4. Formularz oferty - zal. 2 (doc.)
  5. Projekt umowy - zal. 3
  6. Wykaz osob - zal. 4
  7. Wykaz osob - zal. 4 (doc.)
  8. Wykaz wykonanych uslug - zal. 5
  9. Wykaz wykonanych uslug - zal. 5 (doc.)
  10. Wyjasnienie tresci do zapytania cenowego-ofertowego
  11. Informacja o wyborze wykonawcy
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2017-03-09
    opracowa┼é Alicja Chojnacka dnia 2017-03-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ?Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Gˇrze na d

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodleg│oÂci 3/5, 65-048 Zielona Góra
  o g │ a s z a

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  pn.: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na dzia│kach o nr ewid. 198, 196/12 i 201/2 obrŕb nr 18 Zielona Góra w ramach zadania „Modernizacja  Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.”

  Sczegó│owe informacje dotycz▒ce niniejszego postŕpowania dostŕpne s▒  w za│▒cznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Og│oszenie o zamˇwieniu
  2. SIWZ z za│▒cznikami
  3. Za│▒czniki do SIWZ w wersji edytowalnej
  4. wyjaÂnienia treÂci SIWZ
  5. Zmiana tresci SIWZ
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  8. Og│oszenie o udzieleniu zamˇwienia
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2016-12-01
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2016-12-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU U»YTKOWEGO W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GËRZE

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  informuje, ┐e

  „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU U»YTKOWEGO W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE”

  doszed│ do skutku.

  W wyniku przetargu zosta│ wy│oniony najemca - Firma TeSi Terra Fanin, ul. Morelowa 12a/4, 65-001 Zielona Góra.

    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2016-02-09
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2016-02-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU U»YTKOWEGO W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GËRZE

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego zaprasza do udzia│u w przetargu pn.:

   „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU U»YTKOWEGO W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE”

  Szczegó│owe informacje dostŕpne s▒ w za│▒cznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Informacja o szczegˇ│owych zasadach trybie i warunkach przetargu.PDF
  2. Za│▒cznik nr 1 - Projekt umowy
  3. Za│▒cznik nr 2 - Formularz oferty
  4. Za│▒cznik nr 3 - OÂwiadczenie
  5. Za│▒cznik nr 2 - Formularz oferty.doc
  6. Za│▒cznik nr 3 - OÂwiadczenie.doc
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2016-01-12
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2016-01-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE,

   al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, ┼╝e

   sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej Górze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a

  doszła do skutku.

   

    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2015-04-10
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2015-04-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Obwieszczenie o sprzeda┼╝y nieruchomo┼Ťci Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a

  Obwieszczenie

   LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra
  informuje,

  ┼╝e posiada na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ť─ç po┼éo┼╝on─ů w Zielonej Górze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a.

   

  Szczegó┼éowe informacje dost─Öpne s─ů w za┼é─ůcznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Zarz─ůdzenie
  2. Obwieszczenie
  3. Szczegółowe warunki
  4. Mapa ewidencyjna
  5. Mapa zasadnicza
  6. Wypis i wyrys
  7. O┼Ťwiadczenie.doc
  8. segment A - budynek dwukondygnacyjny zdj.1
  9. segment A - budynek dwukondygnacyjny zdj.2
  10. segment A - I pi─Ötro zdj.1
  11. segment A - I pi─Ötro zdj.2
  12. segment A - parter zdj.1
  13. segment A - parter zdj.2
  14. segment A - schody
  15. segment B - budynek jednokondygnacyjny zdj.1
  16. segment B - budynek jednokondygnacyjny zdj.2
  17. segment B - sala kominkowa
  18. segment A - schody
  19. segment A - parter zdj.2
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2015-03-23
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2015-03-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    IV przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE,

   al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, ┼╝e

  IV przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej Górze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a,

  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

  zakończył się wynikiem negatywnym.

    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2015-02-17
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2015-02-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    IV przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  Obwieszczenie

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra
  o g ł a s z a

  IV przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej Górze

  przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

  Szczegó┼éowe informacje dost─Öpne s─ů w za┼é─ůcznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Zarz─ůdzenie
  2. Obwieszczenie
  3. Szczegółowe warunki przetargu
  4. Mapa ewidencyjna
  5. Mapa zasadnicza
  6. Wypis i wyrys
  7. C┼Ťwiadczenie.doc
  8. segment A - budynek dwukondygnacyjny zdj.1.JPG
  9. segment A - budynek dwukondygnacyjny zdj.2.
  10. segment A - I pi─Ötro zdj.1.JPG
  11. segment A - I pi─Ötro zdj.2.JPG
  12. segment A - parter zdj.1.JPG
  13. segment A - parter zdj.2.JPG
  14. segment A - schody.JPG
  15. segment B - sala kominkowa.JPG
  16. segment B - budynek jednokondygnacyjny zdj.1.JPG
  17. segment B - budynek jednokondygnacyjny zdj.2.JPG
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2015-01-30
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2015-01-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    III przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE,

   al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, ┼╝e

  III przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej Górze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a,

  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

  zakończył się wynikiem negatywnym.

    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2015-01-09
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2015-01-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    III przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  Obwieszczenie

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra
  o g ł a s z a

  III przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej Górze

  przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

  Szczegó┼éowe informacje dost─Öpne s─ů w za┼é─ůcznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Zarz─ůdzenie
  2. Obwieszczenie
  3. szczegółowe warunki przetargu
  4. o┼Ťwiadczenie.doc
  5. MAPA EWIDENCYJNA
  6. Opis i mapa
  7. Mapa zasadnicza
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-12-19
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-12-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE,

   al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, ┼╝e

  przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej Górze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a,

  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

  zakończył się wynikiem negatywnym.

    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-10-28
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-10-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  Obwieszczenie

   LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra
  o g ł a s z a

   Przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej Górze

  przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

  Szczegó┼éowe informacje dost─Öpne s─ů w za┼é─ůcznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1. Zarz─ůdzenie
  2. 2.OBWIESZCZENIE
  3. 3.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU
  4. 4.O┼ÜWIADCZENIE DLA PRZYST─śPUJ─äCEGO DO PRZETARGU
  5. 5.O┼ÜWIADCZENIE DLA PRZYST─śPUJ─äCEGO DO PRZETARGU.doc
  6. 6.MAPA EWIDENCYJNA
  7. 7.Opis i mapa
  8. 8.MAPA ZASADNICZA
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-09-12
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-09-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    OG┼üOSZENIE O UDZIELENIU ZAM├ôWIENIA - Us┼éugi

  OG┼üOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us┼éugi

  Dot.: post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazw─ů:

  „Ca┼éodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego po┼éo┼╝onego w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego”.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku. 


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-07-14
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-07-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


     ZAWIADOMIENIE (OG┼üOSZENIE) O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
  O  PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dot.: post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazw─ů:

  „Ca┼éodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego po┼éo┼╝onego w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego”.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-07-10
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-07-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE (OG┼üOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dot.: post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazw─ů:

  „Ca┼éodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego po┼éo┼╝onego w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego”.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-07-08
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-07-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Ca┼éodobowa ochrona os├│b, mienia i obiekt├│w Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiegopo┼éo┼╝onego w Zielonej G├│rze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 oraz

  Sprawa nr 02/ZA/P/2014

  Numer ogłoszenia: 128715 w BZP

   

  „Ca┼éodobowa ochrona osób, mienia i obiektów

  Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego

  po┼éo┼╝onego w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5

  oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego”

   

  CPV 74610000-8 usługi ochroniarskie

   

   

  I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ─äCEGO

   

  LUBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  reprezentowany przez

  p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora

  siedziba Teatru:

  al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5

  65 – 048 Zielona Góra

  Powiat Zielona Góra

  Województwo lubuskie

  tel.(68) 452 72 72, fax (68) 452 72 52

  e-mail: lubuski@teatr.zgora.pl

  NIP: 929-011-58-15 REGON: 000279953

  Godziny pracy Zamawiaj─ůcego:

  od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 7:30 do 15:30

  Adres strony internetowej, na której Zamawiaj─ůcy zamie┼Ťci┼é SIWZ:

  www.bip.teatr.zgora.pl

   

  II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

  Zamówienie udziela si─Ö w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustaw─ů „Prawo Zamówie┼ä Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. 907 ze zm.) - zwan─ů w dalszej cz─Ö┼Ťci Ustaw─ů.

  Wi─Öcej informacji w SIWZ z za┼é─ůcznikami.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. SIWZ Ochrona
  2. Za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ
  3. Za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ
  4. Za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ
  5. Za┼é─ůcznik nr 1 do oferty
  6. Za┼é─ůcznik nr 3 do oferty
  7. Za┼é─ůcznik nr 4 do oferty
    udost─Öpni┼é Katarzyna Bujarska dnia 2014-06-13
    opracowa┼é Alicja Chojnacka dnia 2014-06-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


     I przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, ┼╝e

  I przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej Górze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

  zakończył się wynikiem negatywnym.

    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-05-08
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-05-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    I przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej G├│rze przy ul. Wyspia┼äskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5, 65-048 Zielona Góra
  o g ł a s z a

  I przetarg na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci po┼éo┼╝onej w Zielonej Górze

  przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

   

  Szczegó┼éowe informacje dost─Öpne s─ů w za┼é─ůcznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1.ZARZ─äDZENIE
  2. 2.OBWIESZCZENIE
  3. 4.O┼ÜWIADCZENIE DLA PRZYST─śPUJ─äCEGO DO PRZETARGU
  4. 5.O┼ÜWIADCZENIE DLA PRZYST─śPUJ─äCEGO DO PRZETARGU.doc
  5. 6.MAPA EWIDENCYJNA
  6. 7.OPIS I MAPA
  7. 8.MAPA ZASADNICZA
  8. 3.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU.pdf
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-04-11
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-04-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    OG┼üOSZENIE O UDZIELENIU ZAM├ôWIENIA - Us┼éugi

  Dotyczy post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Utrzymanie czysto┼Ťci w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego

  w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5”.


  Numer og┼éoszenia o zamówieniu: 81382 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

  Numer sprawy: 01/ZA/P/2014

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-04-02
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-04-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE (OG┼üOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  Dotyczy post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „Utrzymanie czysto┼Ťci w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego

  w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5”.

  Numer og┼éoszenia o zamówieniu: 81382 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

  Numer sprawy:  01/ZA/P/2014

  Tre┼Ť─ç zawiadomienia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-03-24
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-03-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Pytania i odpowiedzi. ÔÇ×Utrzymanie czysto┼Ťci w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej G├│rze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5ÔÇŁ.

  Dotyczy: Post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czysto┼Ťci w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5”.

   Numer og┼éoszenia o zamówieniu: 81382 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie┼ä publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. 907 ze zm.) po zapoznaniu si─Ö z otrzymanymi w dniu 14.03.2014 r. zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy, udziela wyja┼Ťnie┼ä. Tre┼Ť─ç pyta┼ä i odpowiedzi w za┼é─ůczniku.

   


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Pytania i odpowiedzi.
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-03-14
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-03-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Utrzymanie czysto┼Ťci w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej G├│rze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5. Przetarg nieograniczony.

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze zaprasza do udzia┼éu w przetargu nieograniczonym na wykonanie us┼éugi pn.:

  „Utrzymanie czysto┼Ťci w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego

  w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5”

   

   

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia wraz z niezb─Ödnymi dokumentami w za┼é─ůcznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1.Ogłoszenie o zamówieniu
  2. 2.SIWZ
  3. 3.Za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERT
  4. 4.Za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ Wz├│r umowy
  5. 5.Za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ O┼ÜWIADCZENIE O SPE┼üNIANIU WARUNK├ôW.
  6. 6.Za┼é─ůcznik nr 4 do SIWZ O┼ÜWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
  7. 7.Za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ Lista podmiot├│w nale┼╝─ůcych do tej samej grupy kapita┼éowej
  8. 8.za┼é─ůcznik nr 1 do umowy zakres us┼éug i czynno┼Ťci
  9. 9.Za┼é─ůcznik nr 2 do Umowy WYKAZ OS├ôB
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2014-03-11
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2014-03-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE (OG┼üOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  dotyczy post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe Lubuskiego Teatru – II etap – klatka schodowa K-2 i K-3

  Numer sprawy: 2/ZA/P/2012.

  Tre┼Ť─ç zawiadomienia w za┼é─ůczniku. 


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2012-07-30
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2012-07-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Pytania i odpowiedzi. Zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe w budynku Lubuskiego Teatru - II etap - klatka schodowa K2 i K3.

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego przedstawia w za┼é─ůczniku odpowiedzi na zapytania oferentów dotycz─ůce Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe w budynku Lubuskiego Teatru - II etap - klatka schodowa K2 i K3.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Pytanie i odpowiedzi
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2012-07-26
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2012-07-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Modernizacja Lubuskiego Teatru w┬áZielonej G├│rze. Zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe Lubuskiego Teatru ÔÇô II etap ÔÇô klatka schodowa K-2 i K-3

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn.:

  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe Lubuskiego Teatru  II etap – klatka schodowa K-2 i K-3.

   Tre┼Ť─ç og┼éoszenia oraz niezb─Ödne dokumenty znajduj─ů si─Ö w za┼é─ůcznikach.  

   


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. za┼é─ůcznik nr 01-oferta
  4. za┼é─ůcznik nr 02 wzor-umowy
  5. za┼é─ůcznik nr 03 dokument gwarancyjny
  6. za┼é─ůcznik nr 04 o┼Ťwiadczenia
  7. za┼é─ůcznik nr 05 o┼Ťwiadczenie
  8. za┼é─ůcznik nr 06 wykaz wykonanych rob├│t
  9. za┼é─ůcznik nr 07 A STWiOR bran┼╝a p.po┼╝
  10. za┼é─ůcznik nr 07 B1 STWIORB- bran┼╝a elektryczna
  11. za┼é─ůcznik nr 07 B2 STWIORB- bran┼╝a elektryczna
  12. za┼é─ůcznik nr 08 Przedmiar rob├│t
  13. za┼é─ůcznik nr 09 Kosztorys ofertowy
  14. za┼é─ůcznik nr 10 wykaz personelu
  15. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 00
  16. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 01 OPIS TECHNICZNY
  17. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 02 E-1
  18. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 03 E-2
  19. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 04 E-3
  20. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 05 E-4
  21. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 06 E-5
  22. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 07 E-6
  23. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 08 E-7
  24. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 09 E-8
  25. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 10 E-9
  26. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 11 E-10
  27. za┼é─ůcznik nr 11 Projekt- bran┼╝a elektryczna 12 E-11
  28. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 00 Projekt
  29. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 01- Opis
  30. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 02 Opis
  31. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 03 RYS. NR A01
  32. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 04 RYS. NR A02
  33. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 05 RYS. NR A03
  34. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 06 RYS. NR A04
  35. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 07 RYS. NR A05
  36. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 08 RYS. NR A06
  37. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 09 RYS. NR A07
  38. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 10 RYS. NR A08
  39. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 11 RYS. NR A09
  40. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 12 RYS. NR A10
  41. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 13 RYS. NR A11
  42. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 14 RYS. NR A12.
  43. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 15 RYS. NR A13
  44. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 16 RYS. NR A14
  45. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 17 RYS. NR A15
  46. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 18 RYS. NR A16
  47. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 19 RYS. NR A17
  48. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 20 RYS. NR A18
  49. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 21 RYS. NR A19
  50. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 22 RYS. NR A20
  51. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 23 RYS. NR A21
  52. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 24 RYS. NR A22
  53. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 25 RYS. NR A23
  54. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 26 RYS. NR A24.
  55. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 27 RYS. NR A25
  56. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 28 RYS. NR A26
  57. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 29 RYS. NR A27
  58. za┼é─ůcznik nr 12 projekt -bran┼╝a p.po┼╝ 30 RYS. NR A28
  59. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 00
  60. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 01 Opis
  61. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 02 RYS. NR 1
  62. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 03 RYS. NR 2
  63. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 04 RYS. NR 3
  64. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 05 RYS. NR 4
  65. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 06 RYS. NR 5
  66. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 07 RYS. NR 6
  67. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 08 RYS. NR 7
  68. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 09 RYS. NR 8
  69. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 10 RYS. NR 9
  70. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 11 RYS. NR 10
  71. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 12 RYS. NR 11
  72. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 13 RYS. NR 12
  73. za┼é─ůcznik nr 12 projekt-bran┼╝a p.po┼╝ Aneks 14 RYS. NR 13
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2012-07-12
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2012-07-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE (OG┼üOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  dotyczy post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Nazwa zadania:Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. 
  Numer sprawy: 01/ZA/P/2012.

  Tre┼Ť─ç zawiadomienia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2012-06-29
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2012-06-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w┬áZielonej G├│rze

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn.:

  Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia oraz niezb─Ödne dokumenty znajduj─ů si─Ö w za┼é─ůcznikach


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. zał. nr 1 Formularz Oferta
  3. zał. nr 2 wzór umowy
  4. zał. 3 dokument gwarancyjny
  5. za┼é. nr 4 O┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunk├│w i o┼Ťwiadczenie o nie wykluczeniu
  6. za┼é nr 5 O┼Ťwiadczenia o sposobie realizacji zam├│wienia tj. si┼éami w┼éasnymi lub z u┼╝yciem podwy
  7. zał. nr 6 wykaz wykonanych robót
  8. zał. nr 7 STWiOR
  9. zał. nr 8 przedmiar robót
  10. zał. nr 9 kosztorys ofertowy
  11. zał. nr 10 wykaz personelu
  12. za┼é. nr 11 o┼Ťwiadczenie
  13. zał. nr 12.1_projekt zagospodarowania terenu
  14. zał nr 12.2_rzut piwnic i piętra
  15. zał. nr 12.3_rzut kondygnacji powtarzalnej
  16. zał nr 12.4_przut dachu
  17. zał. nr 12.5_przekrój A-A
  18. zał. nr 12.5a_zabezpieczenie wykopu
  19. zał. nr 12.6_kolorystyka elewacji
  20. zał. nr 12.7_konstrukcja fundamenty poz.1
  21. zał. nr 12.8_konstrukcja poz.2
  22. zał. nr 12.9_konstrukcja poz.3 i poz.4
  23. zał. nr 12.10_GLF_MRL-MC winda
  24. zał. nr 12.11_opis techniczny branza budowlana
  25. zał. nr 12.12_Opis techniczny do projektu usunięcia kolizji linii kablowej nN 0
  26. zał. nr 12.13_wymiary szybu windowego
  27. zał. nr 12.14_wytyczne_budowy_szybu_i_masz
  28. zał. nr 13.2
  29. zał. nr 13.4
  30. zał. nr 13.5
  31. zał. nr 13.6
  32. zał. nr 13.7
  33. zał. nr 13.8
  34. zał. nr 13.9
  35. zał. nr 13.10
  36. zał. nr 13.11
  37. zał. nr 13.12
  38. zał. nr 13.13
  39. zał. nr 13.14
  40. zał. nr 13.1a
  41. zał. nr 13.1b
  42. zał. nr 13.1c
  43. zał. nr 13.3a
  44. zał. nr 13.3b
  45. zał. nr 13.3c
  46. zał. nr 13.3d
  47. zał. nr 13.3e
  48. SIWZ
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2012-06-11
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2012-06-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Konkurs ofert na wynajem pomieszcze┼ä w budynku przy ul. Wyspia┼äskiego 15a w Zielonej G├│rze

  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego zaprasza do udzia┼éu w konkursie ofert pn. 

  „KONKURS OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZE┼â
  W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIA┼âSKIEGO 15A W ZIELONEJ GÓRZE”

  1. Informacja o Wynajmuj─ůcym

  1. LIBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  reprezentowany przez:
  p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
  siedziba Teatru:
  Al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5
  65-048 Zielona Góra
  Powiat zielonogórski
  Województwo lubuskie
  tel (68) 452 72 72, fax(68) 452 72 52
  e-mail: lubuski@teatr.zgora.pl
  NIP: 929-011-58-15 REGON: 000279953
  godziny pracy Wynajmuj─ůcego:
  od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 07:30 do 15:30

  2. Tryb post─Öpowania
  Konkurs ofert – art. 4 ust.3 pkt i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie┼ä publicznych

  3. Opis pomieszcze┼ä przeznaczonych 
  Przedmiotem postępowania jest wynajem pomieszczeń położonych w budynku przy
  ul.Wyspia┼äskiego 15a w Zielonej Górze. Nieruchomo┼Ť─ç ma posta─ç dwukondygnacyjnego biurowca. ┼ü─ůczna powierzchnia wszystkich pomieszcze┼ä wynosi: 362,70m2.

  Minimalna oferowana stawka miesięczna czynszu nie może być mniejsza niż 3 500 zł netto + podatek VAT.

  Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç w zamkni─Ötych kopertach w Sekretariacie Lubuskiego Teatru do dnia 28.11.2011 r. w godzinach 08:00 – 14:00, a w dniu 29.11.2011r. do godz. 12:00.

  WIZJI LOKALNEJ W OBECNO┼ÜCI WYNAJMUJ─äCEGO B─śDZIE MO┼╗NA DOKONA─ć  W DNIU 25.11.2011 w godz. 12:00-14:00

  Wi─Öcej informacji oraz niezb─Ödne dokumenty dost─Öpne jako za┼é─ůczniki lub mo┼╝na je uzyska─ç nieodp┼éatnie w Dziale Administracji Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego przy Al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 w Zielonej Górze.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA
  4. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY
  5. ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE
    udost─Öpni┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-11-15
    opracowa┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-11-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Konkurs ofert na wynajem pomieszcze┼ä w budynku przy ul. Wyspia┼äskiego 15a w Zielonej G├│rze

  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego zaprasza do udzia┼éu w konkursie ofert pn. 

  „KONKURS OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZE┼â
  W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIA┼âSKIEGO 15A W ZIELONEJ GÓRZE”

  Informacja o Wynajmuj─ůcym:

  1. LIBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  reprezentowany przez p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego

  siedziba Teatru:

  Al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5
  65-048 Zielona Góra
  Powiat zielonogórski
  Województwo lubuskie
  tel (68) 452 72 72, fax(68) 452 72 52
  e-mail: lubuski@teatr.zgora.pl  
  NIP
  : 929-011-58-15 REGON: 000279953

  godziny pracy Wynajmuj─ůcego:
  od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 07:30 do 15:30

   II. Tryb post─Öpowania
  Konkurs ofert – art. 4 ust.3 pkt i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie┼ä publicznych

   III. Opis pomieszcze┼ä przeznaczonych do
  1. Przedmiotem postępowania jest wynajem pomieszczeń położonych w budynku przy
  ul.Wyspia┼äskiego 15a w Zielonej Górze. Nieruchomo┼Ť─ç ma posta─ç dwukondygnacyjnego biurowca.
  ┼ü─ůczna powierzchnia wszystkich pomieszcze┼ä wynosi: 362,70m2.

  Minimalna oferowana stawka miesi─Öczna czynszu nie mo┼╝e by─ç mniejsza ni┼╝ 5 000 z┼é netto
  +
  podatek VAT.

   Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç w zamkni─Ötych kopertach w Sekretariacie Lubuskiego Teatru do dnia 23.09.2011 r. w godzinach 08:00 – 14:00, a w dniu 23.09.2011r. do godz. 12:00.

   Wi─Öcej informacji oraz niezb─Ödne dokumenty dost─Öpne s─ů na stronie internetowej www.bip.teatr.zgora.pl lub mo┼╝na je uzyska─ç nieodp┼éatnie w Dziale Administracji Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego przy Al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 w Zielonej Górze.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. SIWZ
  2. Za┼é─ůcznik nr 1 UMOWA
  3. Za┼é─ůcznik nr 2 Formularz oferty
  4. Za┼é─ůcznik nr 3 O┼Ťwiadczenie
  5. Ogłoszenie o konkursie
    udost─Öpni┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-09-13
    opracowa┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-09-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE (OG┼üOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  dot.: post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Numer sprawy: 01/ZA/2011.
  Nazwa zadania:

  „BIE┼╗─äCE UTRZYMANIE CZYSTO┼ÜCI
  W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE
  PRZY AL. NIEPODLEG┼üO┼ÜCI 3/5”

  Tre┼Ť─ç zawiadomienia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Zawiadomienie (ogłoszenie)
    udost─Öpni┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-04-01
    opracowa┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-04-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Przetarg nieograniczony. Bie┼╝─ůce utrzymanie czysto┼Ťci w budynku Lubuskiego Teatru

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego  zaprasza do udzia┼éu w przetargu nieograniczonym pn.

   

  „BIE┼╗─äCE UTRZYMANIE CZYSTO┼ÜCI W BUDYNKU

  LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE

  PRZY AL. NIEPODLEG┼üO┼ÜCI 3/5” 

   I. Informacja o Zamawiaj─ůcym

   

  1. LUBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO  W  ZIEONEJ GÓRZE

  reprezentowany przez

  p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora  Naczelnego i Artystycznego 

  siedziba Teatru:

  Al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5

  65 – 048 Zielona Góra

  Powiat zielonogórski

  Województwo lubuskie

  tel.(68) 452 72 72,  fax (68) 452 72 52

  e-mail : lubuski@teatr.zgora.pl 

  NIP: 929-011-58-15 REGON: 000279953

  godziny pracy Zamawiaj─ůcego:

  od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 7:30 do 15:30

   

  II. Tryb zamówienia

   

  Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie┼ä Publicznych

   

  Rodzaj zamówienia: Us┼éugi sprz─ůtania

  Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV):  90910000-9

   

  III. Opis przedmiotu Zamówienia

  1.      Przedmiotem zamówienia jest bie┼╝─ůce utrzymanie czysto┼Ťci w budynku Lubuskiego Teatru przy Alei Niepodleg┼éo┼Ťci nr 3/5 w Zielonej Górze o powierzchni u┼╝ytkowej 4 170,79 m² w terminie od:

        1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2014 roku.

  Wi─Öcej informacji oraz niezb─Ödne dokumenty w za┼é─ůcznikach.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. SIWZ
  2. Za┼é─ůcznik nr 3
  3. Za┼é─ůcznik nr 4
  4. Za┼é─ůcznik nr 5
  5. Za┼é─ůcznik nr 2
  6. Ogłoszenie
  7. Za┼é─ůcznik nr 6
  8. Za┼é─ůcznik nr 1
    udost─Öpni┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-03-22
    opracowa┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Konkurs ofert na wynajem pomieszcze┼ä w Lubuskim Teatrze

  Lubuski Teatr 

  im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego  zaprasza do udzia┼éu w konkursie ofert pn.

  „KONKURS OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZE┼â

  W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE”

   I. Informacja o Wynajmuj─ůcym

   

  1. LUBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO  W  ZIEONEJ GÓRZE

  reprezentowany przez

  p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora  Naczelnego i Artystycznego 

  siedziba Teatru:

  Al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5

  65 – 048 Zielona Góra

  Powiat zielonogórski

  Województwo lubuskie

  tel.(68) 452 72 72,  fax (68) 452 72 52

  e-mail : lubuski@teatr.zgora.pl 

  NIP: 929-011-58-15 REGON: 000279953

  godziny pracy Wynajmuj─ůcego:

  od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 07:30 do 15:30

   

  II. Tryb post─Öpowania

   

  Konkurs ofert – art. 4 ust.3 pkt i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie┼ä publicznych

  III. Opis pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu

  1. Przedmiotem post─Öpowania jest wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gastronomiczno – kulturalno- artystycznej wraz z pomieszczeniami u┼╝ytkowymi obejmuj─ůcymi kuchni─Ö, pomieszczenie socjalne, toalety oraz dwa pomieszczenia gospodarcze.

  Lokal b─Öd─ůcy przedmiotem wynajmu po┼éo┼╝ony jest w budynku Lubuskiego Teatru przy
  Al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 w Zielonej Górze. ┼ü─ůczna powierzchnia wszystkich pomieszcze┼ä wynosi: 246,54 m²

  Minimalna stawka miesi─Öczna to: 6 000 z┼é netto.

  Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç w zamkni─Ötych kopertach w Sekretariacie Lubuskiego Teatru do dnia 18.03.2011 r. w godzinach 08:00 – 14:00.

  Wi─Öcej informacji oraz niezb─Ödne dokumenty dost─Öpne s─ů na stronie internetowej www.bip.teatr.zgora.pl
  lub mo┼╝na je uzyska─ç nieodp┼éatnie w Dziale Administracji Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego przy Al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 w Zielonej Górze.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Za┼é─ůcznik nr 1
  2. Za┼é─ůcznik nr 2
  3. Za┼é─ůcznik nr 3
  4. SIWZ na wynajem
    udost─Öpni┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-03-10
    opracowa┼é Katarzyna Bujarska dnia 2011-03-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Przetarg nieograniczony na sprzeda┼╝ maszyn stolarskich

  Przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na sprzeda┼╝ maszyn stolarskich.

  Tre┼Ť─ç  og┼éoszenia w za┼é─ůczeniu.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1. ogłoszenie
  2. 2. regulamin
  3. 3. o┼Ťwiadczenie
  4. 4. za┼é─ůcznik wykaz maszyn stolarskich
    udost─Öpni┼é Justyna Spiak dnia 2010-10-07
    opracowa┼é Helena Bondyra dnia 2010-10-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE (OG┼üOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

   

  Dotyczy: ┼Üwiadczenie us┼éugi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego po┼éo┼╝onego w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego w systemie ca┼éodobowym.

   

  Tre┼Ť─ç zawiadomienia w za┼é─ůczniku


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Ogłoszenie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-07-09
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-07-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Uniewa┼╝nienie post─Öpowania: Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze.

  Uniewa┼╝nienie post─Öpowania: Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

  Tre┼Ť─ç zawiadomienia w za┼é─ůczeniu. 


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-06-29
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-06-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ┼Üwiadczenie us┼éugi ochrony fizycznej os├│b i mienia Lubuskiego Teatru... Przetarg nieograniczony.

  ┼Üwiadczenie us┼éugi ochrony fizycznej osób i mienia Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego po┼éo┼╝onego w Zielonej Górze przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego w systemie ca┼éodobowym.

   Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.

   

   


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1.ogłoszenie
  2. 2.SIWZ ochrona
  3. 4.Za┼é─ůcznik do SIWZ numer 2 ÔÇô o f e r t a
  4. 6.Za┼é─ůcznik nr 4 do┼Ťwiadczenie
  5. 7.Za┼é─ůcznik nr 5 umowa
  6. 5.Za┼é─ůcznik numer 3 ÔÇô o ┼Ť w i a d c z e n i e
  7. 3.Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-06-29
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-06-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Budowa windy technicznej
  Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Numer sprawy: 1/ZA/2010. Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Charakterystyka og├│lna d┼║wigu osobowego
  2. kolorystyka windy_niebieska
  3. Projekt - fundament 1-50
  4. Projekt Elewacje
  5. Projekt rzut fundament├│w 1-50
  6. Projekt rzut fundament├│w i dachu 1-50
  7. Projekt rzut I i II pietra 1_50
  8. Projekt rzut I i II pietra 2_50
  9. Projekt rzut III i IV pi─Ötra 1_50
  10. Projekt rzut III i IV pi─Ötra 2_50
  11. Projekt rzut piwnicy i parteru 2_50
  12. Projekt rzut piwnicy i parteru_50
  13. Projekt Zestawienie stolarki 2
  14. Projekt Zestawienie stolarki
  15. zagospodarowanie terenu
  16. 00.ogłoszenie o zamówieniu
  17. 01. SIWZ winda
  18. 02. Za┼é─ůcznik nr 1 winda -3
  19. 03. Za┼é─ůcznik Nr 2 umowa - winda -3
  20. 05. Za┼é─ůcznik nr 4 - o┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunk├│w - winda -3
  21. 04. Za┼é─ůcznik nr 3 - podwykonawcy - winda - 3.pdf
  22. 06. Za┼é─ůcznik nr 5 o┼Ťwiadczenie o niewykluczeniu - winda - 3
  23. 07. Za┼é─ůcznik nr 6 wykaz rob├│t - winda - 3
  24. 10. Za┼é─ůcznik Nr 9 dokument gwarancyjny - winda - 3.pdf
  25. 08. załacznik nr 7 specyfikacja STWiOR
  26. 09. za┼é─ůcznik nr 8 Przedmiar rob├│t
  27. 11. Za┼é─ůcznik nr 10 Projekt - opis techniczny
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-04-15
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-04-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. "Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe w budynku Lubuskiego Teatru".
  Tre┼Ť─ç zawiadomienia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-01-28
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-01-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWA┼╗NIENIU POST─śPOWANIA.

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWA┼╗NIENIU POST─śPOWANIA. "Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze".
  Tre┼Ť─ç zawiadomienia w za┼é─ůczniku.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-01-28
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2010-01-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Zapytania i odpowiedzi dot. przetargu nr 15/ZA/2009 Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Zabezpieczenia przeciwpo┼╝arowe w budynku Lubu
  Zapytania i odpowiedzi dot. przetargu nr 15/ZA/2009
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Zabezpieczenia przeciwpo┼╝arowe w budynku Lubuskiego Teatru.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. zapytania i odpowiedzi
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-12-17
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-12-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Wyja┼Ťnienie do przetargu: Zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe w budynku Lubuskiego Teatru 15/ZA/2009.
  Przedmiotem zam├│wienia s─ů roboty budowlane dotycz─ůce I etapu Zabezpieczenia
  przeciwpo┼╝arowego, dotycz─ůcego modernizacji klatki schodowej numer K1.

    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-12-03
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-12-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe w budynku Lubuskiego Teatru.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe w budynku Lubuskiego Teatru.Numer sprawy: 15/ZA/2009. Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Ogłoszenie
  2. Za┼é─ůcznik nr 1 p.po┼╝
  3. Za┼é─ůcznik nr 2 umowa
  4. Za┼é─ůcznik nr 3 - dokument gwarancyjny
  5. Za┼é─ůcznik nr 3a - podwykonawcy
  6. Za┼é─ůcznik nr 4 - o┼Ťwiadczenie
  7. Za┼é─ůcznik nr 5- o┼Ťwiadczenie
  8. Za┼é─ůcznik nr 6 - wykaz
  9. SIWZ p.po┼╝
  10. Kosztorys ofertowy budowlany i elektryczny
  11. Kosztorys ofertowy Etap I
  12. Rysunek 1
  13. Rysunek 2
  14. Rysunek 3
  15. Rysunek 4
  16. Rysunek 5
  17. Rysunek 6
  18. Rysunek 7
  19. Rysunek 8
  20. Rysunek 9
  21. Rysunek 10
  22. Rysunek 11
  23. Rysunek 12
  24. Rysunek 13
  25. Rysunek A1
  26. Rysunek A2
  27. Rysunek A3
  28. Rysunek A4
  29. Rysunek A5
  30. Rysunek A6
  31. Rysunek A7
  32. Rysunek A8
  33. Rysunek A9
  34. Rysunek A10
  35. Rysunek A11
  36. Rysunek A12
  37. Rysunek A13
  38. Rysunek A14
  39. Rysunek A15
  40. Rysunek A16
  41. Rysunek A17
  42. Rysunek A18
  43. Rysunek A19
  44. Rysunek A20
  45. Rysunek A21
  46. Rysunek A22
  47. Rysunek A23
  48. Rysunek A24
  49. Rysunek A25
  50. Rysunek A26
  51. Rysunek A27
  52. Rysunek A28
  53. SIWZ
  54. ANEKS do projektu
  55. PROJEKT
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-12-08
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze.
  Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Numer sprawy: 14/ZA/2009. Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ winda
  3. Za┼é─ůcznik nr 1 winda
  4. Za┼é─ůcznik nr 2 umowa
  5. Za┼é─ůcznik nr 3a - podwykonawcy
  6. Za┼é─ůcznik nr 3 - dokument gwarancyjny
  7. Za┼é─ůcznik nr 4 - o┼Ťwiadczenie
  8. Za┼é─ůcznik nr 5- o┼Ťwiadczenie
  9. Za┼é─ůcznik nr 6 - wykaz
  10. Za┼é─ůcznik nr 7
  11. Za┼é─ůcznik nr 8a
  12. Za┼é─ůcznik nr 9 projekt
  13. za┼é─ůcznik nr 10 projekt 1_1_500
  14. za┼é─ůcznik nr 11 projekt 2_1_50
  15. za┼é─ůcznik nr 12 projekt 2_1_100
  16. za┼é─ůcznik nr 13 projekt 3_1_50
  17. za┼é─ůcznik nr 14 projekt3_1_100
  18. za┼é─ůcznik nr 15 projekt 4_1_50
  19. za┼é─ůcznik nr 16 projekt 6_1_50.pdf
  20. za┼é─ůcznik nr 17 projekt 6_1_100
  21. za┼é─ůcznik nr 18 projekt 7
  22. za┼é─ůcznik nr 19 projekt 9
  23. za┼é─ůcznik nr 20 projekt 9_1_50
  24. za┼é─ůcznik nr 21 projekt 10_1_200
  25. Za┼é─ůcznik nr 22 projekt 10a 1 200
  26. Za┼é─ůcznik nr 23 projekt 10b 1 200
  27. Za┼é─ůcznik nr 24 projekt 10c 1 200
  28. Za┼é─ůcznik nr 25 Dane techniczne d┼║wigu
  29. Za┼é─ůcznik nr 26 opis techniczny
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-30
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr sprawy:11/ZA/2009 Nadbudowa cz─Ö┼Ťci niskiej budynku teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny ka


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia publicznego. Numer sprawy 11/ZA/2009. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Nadbudowa cz─Ö┼Ťci niskiej budynku teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-30
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy 13/ZA/2009 dot. Remontu pokoi go┼Ťcinnych i garder├│b, sanitariat├│w i pomieszcze┼ä zaple

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy 13/ZA/2009 dot. Remontu pokoi go┼Ťcinnych i garder├│b, sanitariat├│w i pomieszcze┼ä zaplecza technicznego w budynku

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-30
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Zapytania do zam├│wienia: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Remont pokoi go┼Ťcinnych, garder├│b, sanitariat├│w i pomieszcze┼ä zaplecza
  Zapytania do zam├│wienia: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Remont pokoi go┼Ťcinnych, garder├│b, sanitariat├│w i pomieszcze┼ä zaplecza technicznego" w za┼é─ůczeniu.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. pytania i odpowiedzi
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-19
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Zawiadomienie o zmianie SIWZ do nr sprawy 12/ZA/2009


  W Specyfikacji Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia Nr sprawy 12/ZA/2009, w Dziale VI. Wymagania dotycz─ůce wadium w pkt.1 dopisek na blankiecie przelewu winien brzmie─ç nast─Öpuj─ůco: ÔÇ×wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej ÔÇô Modernizacja Lubuskiego Teatru. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze".
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-04
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Remont pokoi go┼Ťcinnych, garder├│b, sanitariat├│w i pomieszcze┼ä zaplecza
  Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Remont pokoi go┼Ťcinnych, garder├│b, sanitariat├│w i pomieszcze┼ä zaplecza technicznego.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.
  Za┼é─ůczniki zosta┼éy uzupe┼énione o Schemat TP Parteru.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ Remont
  3. Za┼é─ůcznik nr 1
  4. Za┼é─ůcznik nr 2 - umowa
  5. Za┼é─ůcznik nr 3 dokument gwarancyjny
  6. Za┼é─ůcznik nr 3a podwykonawcy
  7. Za┼é─ůcznik nr 4 o┼Ťwiadczenie
  8. Za┼é─ůcznik nr 5 o┼Ťwiadczenie
  9. Za┼é─ůcznik nr 6 wykaz
  10. SWTWiOR
  11. Instalacje elektryczne wewn.-opis techniczny pom.3p─Ötra
  12. Instalacje elektryczne wewn.-opis techniczny pomieszczenia zaplecza kondygnacja I i II
  13. Schemat po┼é─ůcze┼ä
  14. Schemat tablicy TP-1 parteru
  15. Instalacje elektr.pomieszczeń biurowych
  16. Rzut parteru
  17. Rzut II kondygnacji
  18. Przedmiar 1
  19. Przedmiar 2
  20. Przedmiar 3
  21. Przedmiar 4
  22. Przedmiar 5
  23. Schemat TP parteru
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-18
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-10-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Nadbudowa cz─Ö┼Ťci niskiej budynku teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Nadbudowa cz─Ö┼Ťci niskiej budynku teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. SIWZ nadbudowa
  2. Za┼é─ůcznik nr 1
  3. Za┼é─ůcznik nr 2 - umowa
  4. Za┼é─ůcznik nr 3 dokument gwarancyjny
  5. Za┼é─ůcznik nr 3a podwykonawcy
  6. Za┼é─ůcznik nr 4 o┼Ťwiadczenie
  7. Za┼é─ůcznik nr 5 o┼Ťwiadczenie
  8. Za┼é─ůcznik nr 6 wykaz
  9. Za┼é─ůcznik nr 7 STWiOR
  10. Za┼é─ůcznik nr 8
  11. Ogłoszenie
  12. Architektura i konstrukcja
  13. Architektura i konstrukcja A1A
  14. Architektura i konstrukcja A2
  15. Architektura i konstrukcja A2A
  16. Architetura i konstrukcja A3
  17. Architektura i konstrukcja A3A
  18. Architektura i konstrukcja A4
  19. Architektura i konstrukcja A4A
  20. Architektura i konstrukcja A5
  21. Architektura i konstrukcja A5A
  22. Architektura i konstrukcja A6
  23. Architektura i konstrukcja A6A
  24. Architektura i konstrukcja A7
  25. Architektura i konstrukcja K1
  26. Architektura i konstrukcja K2
  27. Architektura i konstrukcja K3
  28. Architektura i konstrukcja K4
  29. Opis architektoniczny
  30. OPIS TECHNICZNY KONSTR.
  31. ORZECZENIE TECHNICZNE
  32. Instalacje sanitarne
  33. Instalacje sanitarne
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-11-06
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-10-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze.

    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-10-22
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-10-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    UNIEWA┼╗NIENIE POST─śPOWANIA: Nadbudowa cz─Ösci niskiej Teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej. Budowa windy technicznej ...
  Zawiadomienie o uniewa┼╝nieniu post─Öpowania: Modernizacja Lubuskiego Teatru. Nadbudowa cz─Ö┼Ťci niskiej Teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-09-15
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-09-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacj─ů

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacj─ů.  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-09-03
    opracowa┼é Ryszard Npaiera┼éa dnia 2009-09-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz w─Öz┼éa cieplneg


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-09-03
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-09-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru.Dostawa element├│w mechaniki sceny.


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru.Dostawa element├│w mechaniki sceny.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-09-03
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-09-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprz─Ötu o┼Ťwietleniowego.


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprz─Ötu o┼Ťwietleniowego.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. zawiadomienie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-25
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Zmiana SIWZ w: Przetarg nieograniczony.Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Dostawa element├│w mechaniki sceny.

  Zmiana SIWZ w: Przetarg nieograniczony.Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Dostawa element├│w mechaniki sceny.

    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-20
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Przetarg nieograniczony.Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Dostawa element├│w mechaniki sceny.  Przetarg nieograniczony.Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Dostawa element├│w mechaniki sceny.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 01. SIWZ
  2. 02. za┼é─ůcznik nr 1
  3. 03. za┼é─ůcznik nr 2
  4. 04. za┼é─ůcznik nr 3
  5. 06. za┼é─ůcznik nr 5
  6. 07. za┼é─ůcznik nr 6
  7. 05. za┼é─ůcznik nr 4
  8. 00.ogłoszenie
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-19
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Modernizacja Lubuskiego Teatru.Nadbudowa cz─Ösci niskiej Teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej. Budowa windy technicznej ...


  Modernizacja Lubuskiego Teatru.Nadbudowa cz─Ösci niskiej Teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.

    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-18
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Rozszerzenie do: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz w─Öz┼éa cieplnego.


  Rozszerzenie kompaktowego w─Öz┼éa cieplnego o dodatkow─ů funkcj─Ö produkcji ciep┼éej wody.

    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-13
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Dostawa sprz─Ötu nag┼éa┼Ťniaj─ůcego dla Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze.


  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. ogłoszenie
    udost─Öpni┼é Ryszard Npiera┼éa dnia 2009-08-11
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacj─ů.  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze.
  Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacj─ů.


  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.
  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. Za┼é─ůcznik nr 4
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-30
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz w─Öz┼éa cieplnego.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.


    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-05
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    ZAPYTANIE


  Zapytanie dotycz─ůce przetargu "Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Dostawa sprz─Ötu nag┼éa┼Ťniaj─ůcego."


  Tre┼Ť─ç zapytania i odpowiedzi w za┼é─ůcznikach.

    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-28
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze.
  Dostawa sprz─Ötu nag┼éa┼Ťniaj─ůcego.  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůcznikach.

    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-28
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    PRZETARG OGRANICZONY. Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprz─Ötu o┼Ťwietleniowego.

  Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprz─Ötu o┼Ťwietleniowego.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczeniu.    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-08-05
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    UNIEWA┼╗NIENIE PRZETARGU

  Uniewa┼╝nienie przetargu nr 2009-085161.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-23
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    OG┼üOSZENIE O ZAM├ôWIENIU
  Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprz─Ötu nag┼éa┼Ťniaj─ůcego.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-22
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-07-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Zielona G├│ra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacj─ů - Wykonanie dokumentacji projektowej.


  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.  W nawi─ůzaniu do og┼éoszenia o wyborze oferenta z dnia 16.03.2009 r. informujemy, ┼╝e w dniu 24.03.09 r. zosta┼éa podpisana umowa z wykonawc─ů.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-04-10
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wykonanie dokumentacji projektowej - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.


  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.


  W nawi─ůzaniu do og┼éoszenia o wyborze oferenta z dnia 16.03.2009 r. informujemy, ┼╝e w dniu 24.03.09 r. zosta┼éa podpisana umowa z wykonawc─ů.


  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-04-10
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zielona G├│ra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Wykonanie dokumentacji projektowej windy technicznej.


  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.


  W nawi─ůzaniu do og┼éoszenia o wyborze oferenta z dnia 16.03.2009 r. informujemy, ┼╝e w dniu 24.03.09 r. zosta┼éa podpisana umowa z wykonawc─ů.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-04-10
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Wykonanie dokumentacji projektowej, na nadbudow─Ö cz─Ö┼Ťci niskiej budynku Teatru z przeznaczeniem na zaplecze techniczne sceny kameralnej.


  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.


  W nawi─ůzaniu do og┼éoszenia o wyborze oferenta z dnia 16.03.2009 r. informujemy, ┼╝e w dniu 3.04.09 r. zosta┼éa podpisana umowa z wykonawc─ů.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. 1
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-04-10
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    OG┼üOSZENIE O ZAM├ôWIENIU - us┼éugi
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Wykonanie dokumentacji projektowej, na nadbudow─Ö cz─Ö┼Ťci niskiej budynku Teatru z przeznaczeniem na zaplecze techniczne sceny kameralnej.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. ogłoszenie
  2. zmiana ogłoszenia
  3. SIWZ
  4. za┼é─ůcznik 1 do SIWZ
  5. za┼é─ůcznik 3 do SIWZ
  6. za┼é─ůcznik 5 do SIWZ
  7. za┼é─ůcznik 4 do SIWZ
  8. za┼é─ůcznik 2 do SIWZ
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-01
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    OG┼üOSZENIE O ZAM├ôWIENIU - us┼éugi
  Zielona G├│ra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Wykonanie dokumentacji projektowej windy technicznej.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.

  Lista za┼é─ůcznik├│w
  1. ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. za┼é─ůcznik 1 do SIWZ
  4. za┼é─ůcznik 5 do SIWZ
  5. za┼é─ůcznik 3 do SIWZ
  6. za┼é─ůcznik 4 do SIWZ
  7. za┼é─ůcznik 2 do SIWZ
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-01
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    OG┼üOSZENIE O ZAM├ôWIENIU - us┼éugi
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wykonanie dokumentacji projektowej - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-01
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    OG┼üOSZENIE O ZAM├ôWIENIU - us┼éugi
  Zielona G├│ra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G├│rze. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacj─ů - Wykonanie dokumentacji projektowej

  Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku.
    udost─Öpni┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-03-02
    opracowa┼é Ryszard Napiera┼éa dnia 2009-02-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


    Og┼éoszenie o dokonaniu wyboru oferenta ÔÇô Przetarg nieograniczony ÔÇô nr og┼éoszenia w portalu UZP : 41155 - 2008
  Nr sprawy:1/ZA/2008
  Og┼éoszenie o dokonaniu wyboru oferenta ÔÇô Przetarg nieograniczony ÔÇô nr og┼éoszenia w portalu UZP : 41155 - 2008
  Komisja Przetargowa Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego przy al. Niepodleg┼éo┼Ťci 3/5 w Zielonej G├│rze po analizie ofert z┼éo┼╝onych w trybie przetargu nieograniczonego na bie┼╝─ůce utrzymanie czysto┼Ťci w budynkach Teatru i przyleg┼éym terenie zewn─Ötrznym, dokona┼éa wyboru oferenta. Wybrano ofert─Ö o najni┼╝szej cenie - oferent: Impel Cleaning sp. z o.o., ul. ┼Ül─Ö┼╝na 118, 53-111 Wroc┼éaw, tj. oferta na kwot─Ö 6 285,00 z┼é netto/m-c; 7 324,95 z┼é/m-c brutto i 226,260 z┼é netto za przedmiot zam├│wienia; brutto za przedmiot zam├│wienia firm.
  Do dnia 12.03.2008 r. do godz. 10:00 wp┼éyn─Ö┼éy do sekretariatu Teatru 4 oferty na wykonanie bie┼╝─ůcego utrzymania czysto┼Ťci Lubuskiego Teatru. Oferta o najwy┼╝szej cenie za przedmiot zam├│wienia na kwot─Ö 15 486 z┼é/m-c netto, 557,496 z┼é netto za przedmiot zam├│wienia i 18 719,67 z┼é/m-c brutto oraz 673 908,12 z┼é brutto za 36 miesi─Öcy.

  Zielona G├│ra, dnia 19.03.2008 r.
    udost─Öpni┼é Gra┼╝yna Bogus┼éawska dnia 2008-03-20
    opracowa┼é Justyna Spiak dnia 2008-03-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  g├│ra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 g├│ra